کد نمایش جملات تصادفی در وبلاگ

کد نمایش جملات تصادفی در وبلاگ

<script language="JavaScript"> var Quotation=new Array() Quotation[0] = "سخن 1"; Quotation[1] = "سخن 2"; Quotation[2] = "سخن 3"; Quotation[3] = "سخن 4"; Quotation[4] = "سخن 5"; Quotation[5] = "سخن 6"; var Q = Quotation.length; var whichQuotation=Math.round(Math.random()*(Q-1)); function showQuotation(){document.write(Quotation[whichQuotation]);} showQuotation(); </script>
شما در وبلاگ عضو نیستید ...