روز شمار برای وبلاگ

کد روز شمار برای وبلاگ
دقت کنید در کد بجای عبارت ( new Date ( 2020,0,0,0,0,0,0 به ترتیب سال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه ، ثانیه ، میلی ثانیه را معین کنید .

<div style="direction:rtl;" id="countdownMoisrexTimer"><a href="//moisrex.rozblog.com/">CountDown JavaScript Codea>div> <script> var endDate=new Date(2020,0,0,0,0,0,0).getTime(); // year, month-1, day, hours, minutes, seconds, milliseconds var year,month,days,hours,minutes,seconds; var timer=document.getElementById('countdownMoisrexTimer'); setInterval(function(){ var nowMir=new Date().getTime(), pased=(endDate-nowMir)/1000; year=parseInt(pased/(60*60*24*30*12)); pased=pased%(60*60*24*30*12); month=parseInt(pased/(60*60*24*30)); pased=pased%(60*60*24*30); days=parseInt(pased/(60*60*24)); pased=pased%(60*60*24); hours=parseInt(pased/(60*60)); pased=pased%(60*60); minutes=parseInt(pased/60); seconds=parseInt(pased%60); if(nowMir<endDate)timer.innerHTML=year+' سال و '+month+' ماه و '+days+' روز و '+hours+' ساعت و '+minutes+' دقیقه و '+seconds+' ثانیه'; else timer.innerHTML='زمان به پایان رسیده است.'; },1000); </script>
شما در وبلاگ عضو نیستید ...